Vilkår og betingelser

Innledning

Dette kjøpet er regulert av standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven. Disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

1. Selger

Selger er: Firma: Tekhuset AS (Org nr. 921 398 042), Tlf: +47 984 06 938, Adr lager: Strømsveien 318, 1081 Oslo, Adr: Firma registrert: Storgata 19, 0184 Oslo. Mail: post@iviskin.no og betegnes i det følgende som selger/selgeren. Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

2. Pris

Den oppgitte prisen for varer og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter, MVA og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger ikke har informert om, skal kjøper ikke bære. Alle priser på nettbutikken Iviskin.no er oppgitt i NOK (Norske kroner). 

3. Betingelser

Betingelsene er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Betingelsene er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling der den andre parten burde ha innsett at det forelå en slik feil.

4. Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

4.1 Betalingsformidler

Betaling for produkter kjøpt i nettbutikken kan gjøres trygt gjennom Vipps, Stripe, PayPal eller Klarna.

IVISKIN har integrert både Vipps hurtigkasse og Vipps i handlekurv. Ved førstnevnte kan du bestille dine ønskede varer uten å måtte legge inn adresse og annen informasjon da dette allerede er integrert i Vipps. Vi mottar deretter ordreinfoen (navn, adresse o.l.) av Vipps, og behandler ordren fortløpende. Benytter du deg av Vipps i handlekurv, kan du manuelt legge inn ordreinformasjonen og betale med Vipps.

Stripe aksepterer bank- og kredittkort med MasterCard og Visa. Du oppgir navn, kortnummer, utløpsdato og kontroll-sifre (CCV) ved betaling. Din sikkerhet og trygghet er meget viktig for oss, og med samarbeidspartnere som Stripe blir denne sikkerheten ivaretatt.

Betaler du med PayPal kan du velge å gjøre dette fra din PayPal-konto eller ditt MasterCard / Visa kort (du trenger ikke å ha en egen PayPal konto for å betale med kort). IVISKIN får ikke tilgang til kredittkort-dataene eller annen betalingsinformasjon om deg fra PayPal.

Klarna er en betalingsløsning som tilbyr deg flere løsninger. Betal nå: Her kan du betale med Visa, Mastercard og AMEX. Betal senere: Du kan legge inn din bestilling, få varene og betale innen 14 dager. Finansiering: Du kan dele opp kjøpet med avdrag opp til 36 måneder. Klarna Checkout brukes av store kjeder som f.eks XXL, Norwegian, Elkjøp etc.

IVISKIN har et samarbeid med Klarna Checkout. Både Stripe, PayPal og Klarna er anerkjente betalingsformidlere.

Vi har ingen tilgang til betalingsinformasjon som kredittkortnummer du oppgir ved betaling. Denne informasjonen sendes kryptert direkte til dem og er aldri innom vår server. Vi får kun tilbake en bekreftelse på at betalingen er gjennomført, slik at systemet vårt kan sette status på bestillingen din til betalt.

4.2 Fakturering

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak. Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

5. Levering

Levering har skjedd når kjøperen, eller dens representant, har overtatt produktet. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selger levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

6. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert.

7. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Kjøper må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Produktet må være forseglet og i original emballasje. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev). Angrefristen begynner å løpe: Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt. Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt. Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angrerettskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene. Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten. Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

8. Feil, unøyaktigheter og utløsninger

Noen ganger kan det være informasjon på nettstedet vårt eller i tjenesten som inneholder typografiske feil, unøyaktigheter eller uttalelser som kan relateres til produktbeskrivelser, priser, kampanjer, tilbud, leveringsomkostninger for produktet og tilgjengelighet. Vi forbeholder oss retten til å rette opp feil, unøyaktigheter eller mangler, og til å endre eller oppdatere informasjon eller kansellere bestillinger dersom informasjon i tjenesten eller på et relatert nettsted er unøyaktig når som helst, uten forhåndsvarsel (inkludert etter at du har sendt inn bestillingen) .

9. Forsinkelse og manglende levering – kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav.

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren. Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post). Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse. Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet. Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet. Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende. Leveres varen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen. Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

10. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren. Reklamasjon til selgeren må skje skriftlig per mail. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen.

11. Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

12. Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen. Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

13. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer. Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet. Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

14. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

15. 100% fornøydgaranti

Fornøydgarantien vi tilbyr er ikke lovpålagt, men tilbys som en gest av oss i IVISKIN av Tekhuset AS. Vi vet at våre produkter er av høy standard, og velger derfor å tilby alle våre kunder 100% fornøydgaranti på alle våre varer. Denne garantien gjelder i 100 dager etter kunden har mottatt ordren den har bestilt. Dersom kunden ønsker å returnere produktet, skal den selv stå for frakten til Tekhuset’s varelager i Oslo med adressen:

Tekhuset AS, Strømsveien 318, 1081 Oslo.

Returfrakt koster 100 kroner og betales av kunden. Produktet må leveres tilbake uskadet, og med originalemballasjen. Ved eventuelle skader eller mangler, har selger all rett til å avslå returen eller tilby å trekke et beløp av totalsummen for skadene/manglene. Kontakt alltid kundeservice for returetikett før vare sendes tilbake. 

16. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

16.1 GDPR for nyhetsbrev

Personopplysninger hentes inn om den enkelte abonnenten via registrering i kassen eller fra IP-adresse når Cookies godkjennes.
Disse opplysningene er: E-postadresse, navn og postnummer. 

  • Formålet med navn er å vite hvem som er abonnent av nyhetsbrevet. Det er ikke mulig å vite hvem som er abonnent uten navn. Behandlingsgrunnlaget er “nødvendig for avtale”.
  • Formålet med e-postadressen er å sende ut markedsføring. Behandlingsgrunnlaget er “samtykke”. Det betyr også at vi som bedrift skal respektere den enkeltes ønsker hvis samtykke trekkes tilbake. 
  • Formålet med postnummer er for å skille like navn, og unngå veksling mellom disse. Behandlingsgrunnlaget for det er “nødvendig for avtale”.
  • Formålet med fødselsdato er for å sikre at alderen er innenfor aldersgrensen på 18 år. Behandlingsgrunnlaget for det er “nødvendig for avtale”. Dette legger du selv inn når du abonnerer til nyhetsbrev.
  • I tilfeller hvor man registerer seg i kassen og samtidig godkjenner nyhetsbrev, vil mobilnummer også hentes ut som en opplysning. Behandlingsgrunnlaget for det er “nødvendig for avtale”. Tlf-nummeret vil ikke bli brukt til noe annet enn at det ligger i hver enkelt profilside som abonnerer på vårt nyhetsbrev. Profilsidene finnes på e-postmarkedsføringsplattformen (Klaviyo) vi bruker, og kan kun sees av kontaktperson. 

Personlige opplysninger blir lagret frem til den enkelte avmelder seg nyhetsbrevet, eller slettes av kontaktperson.

Ønsker du å slette enkelte eller alle personopplysninger, send en mail til kontaktperson: johanna@tekhuset.no.

Vilkår og betingelser for nyhetsbrev:

Aldersgrense for å melde seg på nyhetsbrev: 18 år.

Tilbudene gjelder ikke på salgsvarer.

17. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

18. Aldersgrense

Dersom produktene skal brukes av barn, uansett alder, anbefales det alltid å være en voksen person tilstedet for å unngå ulykker. Aldersgrense på våre produkter er 18 år. 

Lurer du på noe? Snakk med kundeservice her.